edities
(c) Atelier Brenda

C0N10UR BIENNALE VOOR BEWEGEND BEELD

Van 9 september tot 5 november 2023 vond de tiende editie van de Contour Biennale voor Bewegend Beeld plaats. Het publiek kon ogen én oren openen en onderduiken in uiteenlopende vormen en formaten van bewegend beeld, exclusieve filmpremières en live events op maat van het programma. 

C0N10UR bracht werk bij elkaar van in België verblijvende kunstenaars en toonde hun werk in de meest ideale omstandigheden. Deze editie, de eerste samengesteld door kunstenaars (Anouk De Clercq, Fairuz Ghammam, Herman Asselberghs, Manon de Boer en Sven Augustijnen van Auguste Orts), verenigde generaties en stijlen en gaf zo een uitstekend beeld van de diversiteit binnen het hedendaagse Artists' Moving Image.

C0N10UR speelde zich af op vier locaties in het hart van Mechelen. Het korte wandeltraject daartussen stelde je als bezoeker in staat om een volle dag te kijken en luisteren. Dankzij onze partners argos centre for audiovisual arts in Brussel en Kunsthal Extra City in Antwerpen kan je C0N10UR ook buiten Mechelen beleven. 


CONTOUR BIENNALE 9

Voor de negende editie nam de biënnale een heel nieuwe gedaante aan. Curator Nataša Petrešin-Bachelez koos voor de noemer “Coltan as Cotton”, waarbij ze zich liet inspireren door het gelijk­na­mige videoge­dicht van de Amerikaanse rapper, slammer en schrijver Saul Williams. Contour Biennale 9 werd een langge­rekt continuüm dat op 25 oktober 2018 begon met een inleidende fase. Drie lange weekends (11, 12 en 13 januari 2019: fase van de wassende maan - 17, 18 en 19 mei 2019: fase van de volle maan - 18, 19 20 oktober 2019: fase van de afnemende maan) die de maancy­clus volgden, vormden vervol­gens de ruggen­graat van de biënnale. Petrešin-Bachelez engageerde meer dan 50 deelne­mers om invulling te geven aan deze editie. Dat leidde tot meer dan 20 nieuwe projecten. Ook initieerde de curator een educatie­pro­gramma dat parallel liep met de biënnale en dezelfde thema’s onderzocht: de Transna­ti­onal Alliance.

 

 

 

CONTOUR 9 BIENNALE


CONTOUR 8

CONTOUR BIENNALE 8

De achtste editie van Contour Biennale vond plaats in de lente van 2017 en kreeg de stempel van de Zuid-Aziati­sche curator Natasha Ginwala. Meer dan twintig lokale en interna­ti­o­nale kunste­naars presen­teerden nieuw en recent filmisch werk op verschil­lende locaties in Mechelen. Contour Biennale 8 toonde hedendaagse kunst tegen de achter­grond van het 400 jaar oude verleden van de Grote Raad. Dit Mechelse gerechtshof was het juridi­sche centrum van Europa. De kunstwerken belichtten het thema rechtvaar­dig­heid elk vanuit een eigen invals­hoek. Film, video, instal­la­ties en perfor­mance dompelden bezoekers onder in de wereld van recht, rechtspraak en rechtvaar­dig­heid.

Contour Biennale 8 liep van zaterdag 11 maart tot en met zondag 21 mei 2017.


CONTOUR 7

CONTOUR 7, de zevende editie van de Biënnale, werd opgedragen aan humanist, staatsman en martelaar Thomas More. Door velen beschouwd als martelaar, door anderen als monster, maar ook als kunste­naar of filosoof. Wat er ook van zij, hij was als briljante dwaas ruimschoots voor op zijn tijd. Tijdens een verblijf in Vlaanderen in de zomer van 1515, waarbij hij ook Mechelen bezocht, schreef More het grootste deel van zijn boek over de ideale staat, het eiland Utopia.

CONTOUR 7 presen­teerde het werk van meer dan twintig interna­ti­o­nale kunste­naars op verschil­lende locaties in Mechelen. Deze werken, waaronder een groot aantal nieuwe creaties, putten hun inspiratie uit de utopieën, monsters en martelaren uit heden en verleden. Curator was Nicola Setari.

CONTOUR 7


CONTOUR 6

CONTOUR 2013

Contour 2013, de 6de Biënnale voor Bewegend Beeld, droeg de stempel van de Deense curator Jacob Fabricius. Onder de titel Leisure, Discipline and Punish­ment (Vrije tijd, discipline en straf) onderzocht hij sociale functies en relaties binnen de maatschappij.

De zesde editie van Contour was te zien op vier tentoon­stel­lingslo­ca­ties in Mechelen: de gevangenis, het voetbal­sta­dion van KV Mechelen, de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk en het museum Hof van Busleyden. Deze semipu­blieke ruimtes worden om allerlei redenen bezocht: voor het plezier, uit noodzaak, vanuit een geloof of onder dwang.


CONTOUR 2011

De 5de Biënnale voor Bewegend Beeld droeg de stempel van curator Anthony Kiendl (CAN). Onder de titel ‘Sound and Vision: Beyond Reason’ legde de tentoon­stel­ling verbanden tussen muziek, bewegend beeld en de maatschappij.

CONTOUR 2011


CONTOUR 2009

CONTOUR 2009

Editie 4 droeg de stempel van curator Katerina Gregos. Onder de titel Hidden In Remembrance Is The Silent Memory Of Our Future stelde de tentoon­stel­ling indrin­gende vragen over de geschie­denis zoals ze tot ons komt en over het belang ervan. Contour 2009 was goed voor meer dan 5 uur kijktijd.


CONTOUR 2007

CONTOUR 2007, de derde biënnale voor videokunst, werd gecureerd door Nav Haq en kreeg als titel Decoder mee. De tentoon­stel­ling presen­teerde een aantal videowerken vanuit een dubbele vraagstel­ling. Ze onderzocht de mechanismen van kennis­pro­ductie die de manier waarop mensen de wereld begrijpen mee vorm geven. Binnen datzelfde onderzoek analyseerde de tentoon­stel­ling ook de manier waarop hedendaagse mediakun­sten omgaan met die vraag, al dan niet in een reflectie over zichzelf als medium.

CONTOUR 2007


CONTOUR 2007

CONTOUR 2005

Twee kunste­naars, Dara Birnbaum en Kerry Tribe, vormden voor curator Cis Bierinckx bij Contour 2005 het uitgangs­punt om verder te bouwen aan een samenhan­gend ensemble van werken en kunste­naars. Wat hem boeide was niet enkel de confron­tatie tussen twee genera­ties kunste­naars, maar de manifeste statements die Dara Birnbaum, als 'godmo­ther' van de videokunst, en Kerry Tribe, als jonge kunste­nares, op een persoon­lijke wijze uiten. Voor de verdere selectie van kunste­naars inspireerde Bierinckx zich op de intensi­teit en de visie die terug te vinden zijn in het werk van beide kunste­naars.


CONTOUR 2003

Voor de eerste editie nodigde Contour-oprichter en eerste curator Etienne Van den Bergh vijftien kunste­naars - voorna­me­lijk uit België en Nederland - uit om hun werk tentoon te stellen op acht locaties in het centrum van Mechelen. Kunste­naars als Hans Op de Beeck, Franciska Lambrechts, Honoré δ'O, Orla Barry, Rui Chafes, Sven Augustijnen en Els Dietvorst stelden hun werken tentoon in Mechelse locaties als de Sint-Janskerk, de Begijn­hof­kerk, De Garage en andere.

(c) Fiona Tan